Çalıntı kredi kartı sahte kredi kartı üretmenin delili sayılamaz.

Çalıntı kredi kartı sahte kredi kartı üretmenin delili sayılamaz.

ÖZET: Çalıntı kredi kartının maddi varlığı dışında kişisel verilerin ele geçirilmesinin de söz konusu olmaması karşısında; sanıklar hakkında unsurları oluşmayan, ”sahte banka veya kredi kartı üretme veya bulundurma” suçundan beraat hükümleri kurulması yerine mahkumiyet hükümleri, kurulması, yasaya aykırıdır. Çalıntı kart dışında bir delil bulunmaması karşısında; sanıklar hakkında TCK’nın 245/3, 35. maddelerine göre hükümler kurulması gerekir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2020/6409 E,    2021/18634 K.

” İçtihadın tam metni “

T.C.

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ

2020/6409

2021/18634

5.10.2021

  • SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETME VEYA BULUNDURMA SUÇU ( Sahte Kredi Kartı Oluşturmaya Teşebbüs Edildiğine Dair Bir Kanıt Bulunmaması Kredi Kartının Maddi Varlığı Dışında Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesinin de Söz Konusu Olmaması Karşısında Sanıklar Hakkında Unsurları Oluşmayan ”Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme veya Bulundurma” Suçundan Beraat Hükümleri Kurulması Yerine Mahkumiyet Hükümleri Kurulmasının Hatalı Olduğu )
  • SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANARAK YARAR SAĞLAMA SUÇU ( Kredi Kartından Yapılan Çekimin Reddedildiği Suçun Tamamlanması İçin Gerekli Menfaatin Temin Edilemediği/İstanbul’da ve Sakarya’daki Çekimlerin Sanıklar Tarafından Yapıldığına İlişkin Delil Bulunmadığı Aynı Tarihte Sanıkların İki Ayrı Yerde Bulunmalarının Yerler Arasındaki Mesafe Gözetildiğinde Mümkün Olmadığı Sanıklar Yakalandıktan Sonra da Çekimler Yapıldığı – Reddedilen Çekim Dışında Diğer Çekimleri Sanıkların Yaptığına Dair Delil Bulunmadığı/TCK Md. 245/3 ve 35’e Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
  • ZİNCİRLEME SUÇ ( Suça Konu Sahte Kredi Kartının Birden Fazla Kez Kopyalanabileceği – Reddedilen Çekim Dışında Diğer Çekimleri Sanıkların Yaptığına Dair Dosya Kapsamında Herhangi Bir Delil Bulunmaması Karşısında Sanıklar Hakkında TCK 245/3 35. Maddelerine Göre Hükümler Kurulması Gerektiği Gözetilmeden Tamamlanmış Zincirleme Suç Hükümlerine Göre Hükümler Kurulmasının Doğru Olmadığı )

5237/m.245

5464/m.3/e

ÖZET : Dava, sahte banka veya kredi kartı üretme veya bulundurma, kullanmak suretiyle yarar sağlama suçlarına ilişkindir.

Sahte kredi kartı oluşturmaya teşebbüs edildiğine dair bir kanıt bulunmaması, kredi kartının maddi varlığı dışında kişisel verilerin ele geçirilmesinin de söz konusu olmaması karşısında; sanıklar hakkında unsurları oluşmayan, ”sahte banka veya kredi kartı üretme veya bulundurma” suçundan beraat hükümleri kurulması yerine mahkumiyet hükümleri kurulması,

Suça konu kredi kartı ile çekim yapıldığı, yapılan bu çekimin reddedildiği, bu nedenle de suçun tamamlanması için gerekli olan menfaatin temin edilemediği İstanbul’da ve Sakarya’da çekimler yapıldığı, sanıkların yakalandığı tarihten sonra da çekimler yapıldığı anlaşılmakla; İstanbul’da ve Sakarya’da yapılan çekimlerin sanıklar tarafından yapıldığına ilişkin dosya kapsamında delil bulunmadığı, ayrıca yakın saatlerde sanıkların iki ayrı yerde bulunmalarının bu yerler arasındaki mesafe gözetildiğinde mümkün olmadığı, ayrıca sanıklar suça konu kredi kartı ile yakalandıktan sonra kredi kartı ile çekimler yapıldığı, suça konu sahte kredi kartının birden fazla kez kopyalanabileceği de gözetildiğinde; reddedilen çekim dışında diğer çekimleri sanıkların yaptığına dair dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmaması karşısında; sanıklar hakkında TCK’nın 245/3, 35. maddelerine göre hükümler kurulması gerektiği gözetilmeden tamamlanmış zincirleme suç hükümlerine göre hükümler kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık … müdafii ve sanık …’ın hükmolunan cezanın süresi itibariyle kabulünde yasal olanak bulunmayan duruşma taleplerinin CMUK.nın 318. maddesi uyarınca reddine,

Tekerrüre esas adli sicil kaydı bulunan sanık … hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

… numaralı … kredi kartının … Bankası üye işyeri olan … isimli iş yerinde 16.10.2006 tarih saat 22.13 ve 22.14 de iki kez kullanılmaya çalışıldığı, ancak işlem onaylanmayıp reddedildiğinden menfaat temin edilemediği iddiası ile sanıklar …, …, … ve … haklarında TCK.nın 245/3 ve 35. maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasına ilişkin zamanaşımı süresince hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

I- )Sanık … hakkında kurulan hükümlere ilişkin temyiz incelemesinde;

Yokluğunda verilen usulüne uygun 31.08.2016 tarihinde tebliğ edilen hükmü, sanığın CMUK’nın 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 07.08.2017 tarihinde temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; mahkemece süresinden sonra yapılan temyiz isteminin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’nın 317. maddesi gereğince reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, sanığın temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan temyiz isteminin reddine ilişkin ek kararın ONANMASINA,

II-Sanık … hakkında … Bank …, Bank …, … …, … Bank Ltd. ( … ), … Bank Ltd. ( … ), … Bank ( S.B ) … ( … ) bankalarına ve … numaralı … Türk A.Ş’ye ait, alışveriş kartının manyetik şeridine Bank Of America, … ( … ) isimli bankaya ait olduğu tespit edilen … numarasının kopyalanması, … numaraları … Bank A.Ş’ye ait kredi kartının manyetik şeridine Bank of … … ( … ) isimli bankaya ait olduğu tespit edilen … numarasının kopyalanması ve … numaralı … Türk A.Ş’ne ait alışveriş kartının Manyetik şeridine Poste İtaliane … ( … posta ) ( … ) isimli bankaya ait olduğu tespit edilen … numarasının kopyalanması nedeniyle Bank of … … ( … ) ve Poste İtaliane … ( … posta ) ( … ) bankalarına karşı sahte banka veya kredi kartı üretme veya bulundurma suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyiz incelemesinde;

Dosya kapsamına göre sanığın suçu birlikte işleyen olarak kabul ve cezalandırılmasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

5464 Sayılı Banka veya Kredi Kartları Kanunu’nun 3. maddesinin e fıkrasında kredi kartının tanımı; “nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını” şeklinde yapılmıştır.Oluşa ve dosya kapsamına göre; ele geçen mağdur …’ya ait … A.Ş tarafından düzenlenen 5504………7523 numaralı kredi kartının 06.10.2006 tarihinde müşteri bildirimi ile kapatıldığı, söz konusu kartın üzerindeki manyetik şerit üzerindeki bilgileri silindiği, ancak manyetik şeridine herhangi bir bankaya ait bilgilerinin yüklenmediği olayda, sahte kredi kartı oluşturmaya teşebbüs edildiğine dair bir kanıt bulunmaması, kredi kartının maddi varlığı dışında kişisel verilerin ele geçirilmesinin de söz konusu olmaması karşısında; sanıklar hakkında unsurları oluşmayan, ”sahte banka veya kredi kartı üretme veya bulundurma” suçundan beraat hükümleri kurulması yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması,

III- Sanıklar …, …, … ve … hakkında … Bank Ltd. ( … ) bankasına karşı sahte banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan kurulan hükümlere ilişkin temyiz incelemesinde;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; suça konu kredi kartı ile 20.10.2006 tarihinde saat 14:18’de sanıkların yol güzergahı olan …’da bulunan … isimli işyerinde 3.080 TL’lik çekim yapıldığı, yapılan bu çekimin reddedildiği, bu nedenle de suçun tamamlanması için gerekli olan menfaatin temin edilemediği bu çekim saatinde sanıklar … ve …’un cep telefonlarının … ilindeki baz istasyonlarından sinyal aldığı, suça konu kredi kartı ile … ilinde reddedilen çekimden başka 28.07.2006, 29.07.2006 tarihlerinde İstanbul’da, 04.08.2006 tarihinde Sakarya’da çekimler yapıldığı, ayrıca 20.10.2006 tarihinde 15:14,15:31, 15:34, 16:20, 16:43 ve 17:19 saatlerinde … ve … ilçelerinde çekimler yapıldığı gibi sanıkların yakalandığı tarih olan 20.10.2006 tarihinden sonra 21.10.2006 tarihinde … ve 22.10.2006 tarihinde …’de çekimler yapıldığı anlaşılmakla; 28.07.2006, 29.07.2006 tarihlerinde İstanbul’da, 04.08.2006 tarihinde Sakarya’da yapılan çekimlerin sanıklar tarafından yapıldığına ilişkin dosya kapsamında delil bulunmadığı, ayrıca 20.10.2006 tarihinde yakın saatlerde sanıkların hem …’da hem de … ve …’da bulunmalarının bu yerler arasındaki mesafe gözetildiğinde mümkün olmadığı, ayrıca sanıklar suça konu kredi kartı ile yakalandıktan sonra kredi kartı ile 21.10.2006 ve 22.10.2006 tarihlerinde çekimler yapıldığı, suça konu sahte kredi kartının birden fazla kez kopyalanabileceği de gözetildiğinde; 20.10.2006 tarihinde saat 14:18’de …’da bulunan … isimli işyerinde 3.080 TL’lik reddedilen çekim dışında diğer çekimleri sanıkların yaptığına dair dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmaması karşısında; sanıklar hakkında TCK.nın 245/3, 35. maddelerine göre hükümler kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde tamamlanmış zincirleme suç hükümlerine göre hükümler kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık …, sanık … müdafİi ve sanıklar … ve … müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.10.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*